VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 6 | Ma-thi-ơ 7 | Ma-thi-ơ 8 | Mác

Ma-thi-ơ 7:23

7 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

23 Nhưng Ta sẽ phán cùng họ rằng: "Ta không biết các người, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta!’

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn