VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 8 | Ma-thi-ơ 9 | Ma-thi-ơ 10 | Mác

Ma-thi-ơ 9:27-29

9 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

27 Khi Đức Giê-su rời khỏi chỗ đó, có hai người mù theo sau kêu lớn: "Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!" 28 Khi vào nhà, hai người mù đến gần Ngài. Ngài hỏi: "Các con có tin rằng Ta làm được việc này không?" Họ trả lời: "Thưa Chúa, tin." 29 Ngài sờ mắt họ và phán: "Hãy sáng mắt như các con đã tin."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn