VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 13 | Giăng 14 | Giăng 15 | Công Vụ

Giăng 14:1-7

14 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 "Đừng để tâm trí các con bị bối rối. Đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin Ta nữa. 2 Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở. Nếu không, Ta đã nói cho các con rồi. Ta ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con; 3 nếu Ta đi và sửa soạn một chỗ cho các con, Ta cũng sẽ trở lại đón các con về với Ta, để Ta ở đâu các con cũng ở đó. 4 Các con biết đường đến nơi Ta đi." 5 Thô-ma lên tiếng: "Thưa Chúa, chúng con không rõ Chúa đi đâu, làm sao biết đường?" 6 Đức Giê-su đáp: "Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được. 7 Nếu các con đã biết rõ Ta, các con cũng sẽ biết rõ Cha Ta. Từ nay, các con biết được Ngài và thấy rõ Ngài."

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn