VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 7 | Giăng 8 | Giăng 9 | Công Vụ

Giăng 8:32

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

32 Các người sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các người!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn