VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | I Cô-rinh-tô 14 | I Cô-rinh-tô 15 | I Cô-rinh-tô 16 | II Cô-rinh-tô

I Cô-rinh-tô 15:10

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

10 Nhưng nhờ ân sủng Đức Chúa Trời tôi được như ngày nay và ơn Ngài ban cho tôi không phải vô ích đâu, trái lại tôi đã làm việc khó nhọc hơn tất cả những người khác. Thật ra không phải chính tôi mà là ân sủng Đức Chúa Trời đã hành động trong tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn