VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | I Cô-rinh-tô 14 | I Cô-rinh-tô 15 | I Cô-rinh-tô 16 | II Cô-rinh-tô

I Cô-rinh-tô 15:14

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

14 Nếu Chúa Cứu Thế đã không sống lại, thì sứ điệp Phúc Âm mà chúng tôi truyền giảng thành vô ích và đức tin anh chị em cũng vô ích.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn