VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I Cô-rinh-tô | II Cô-rinh-tô 1 | II Cô-rinh-tô 2 | Ga-la-ti

II Cô-rinh-tô 1:20-22

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

20 Vì bất luận bao nhiêu lời hứa của Đức Chúa Trời đều thành tựu trong Ngài và cũng bởi Ngài mà chúng ta nói"a-men" tôn vinh Đức Chúa Trời. 21 Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập chúng tôi với anh chị em vững vàng trong Chúa Cứu Thế, cũng là Đấng xức dầu cho chúng tôi; 22 Đấng đóng ấn sở hữu trên chúng tôi và ban Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi để bảo chứng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn