VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | I Cô-rinh-tô | II Cô-rinh-tô 4 | II Cô-rinh-tô 5 | II Cô-rinh-tô 6 | Ga-la-ti

II Cô-rinh-tô 5:17

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

17 Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới; những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn