VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 2 | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Phi-líp

Ê-phê-sô 3:14-21

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

14 Vì lý do này, tôi quỳ gối trước Cha 15 nhờ Ngài mà mọi gia tộc trên trời và dưới đất được đặt tên. 16 Tôi cầu xin Ngài, theo nguồn phong phú của vinh quang Ngài, do quyền năng bởi Thánh Linh Ngài, tăng cường con người bề trong anh chị em, 17 để bởi đức tin, Chúa Cứu Thế ngự trong lòng anh chị em khi đã đâm rễ và kiên lập nền móng trong tình yêu thương, 18 để anh chị em đủ sức cùng tất cả thánh đồ hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu ấy, 19 và biết được tình yêu của Chúa Cứu Thế siêu việt hơn tri thức, để anh chị em đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. 20 Đức Chúa Trời là Đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn tất cả những điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. 21 Nguyện xin Ngài được tôn vinh trong hội thánh và trong Chúa Cứu Thế Giê-xu suốt mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng. A-men.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn