VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Phi-líp

Ê-phê-sô 4:17-24

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

17 Vậy, tôi xin nói điều này và nhân danh Chúa khuyến cáo anh chị em: Đừng tiếp tục sống như người ngoại quốc, theo tâm trí hư không. 18 Trí tuệ tối tăm, họ xa lạ với sự sống đến từ Đức Chúa Trời, do sự ngu muội trong mình, và do tấm lòng chai đá. 19 Họ lì lợm buông mình theo đường dâm dật, ham mê làm mọi chuyện ô uế. 20 Nhưng anh chị em đã học biết Chúa Cứu Thế thì không như vậy được, 21 nếu thật anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài theo chân lý đã thể hiện trong Đức Giê-su, 22 nghĩa là anh chị em phải lột bỏ con người cũ của lối sống trước đây, là con người bị các dục vọng lừa dối hủy hoại. 23 Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em, 24 và mang lấy con người mới giống như Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý công chính và tinh khiết.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn