VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Phi-líp

Ê-phê-sô 4:24

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

24 và mang lấy con người mới giống như Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý công chính và tinh khiết.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn