VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Phi-líp

Ê-phê-sô 4:24

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

24 và mang lấy con người mới giống như Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý công chính và tinh khiết.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn