VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Phi-líp

Ê-phê-sô 4:30

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

30 Anh chị em đừng làm buồn Thánh Linh Đức Chúa Trời, nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn cho ngày cứu chuộc.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn