VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Phục Truyền | Giô-suê 6 | Giô-suê 7 | Giô-suê 8 | Thẩm Phán

Giô-suê 7:12

7 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

12 Vì thế dân Y-sơ-ra-ên không thể chống nổi quân thù, phải xây lưng chạy trốn vì tự làm cho mình đáng bị tiêu diệt. Nếu con không tiêu diệt bất luận vật nào đáng bị tiêu diệt giữa các con thì Ta sẽ không còn ở với các con nữa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn