VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 18 | Sáng-thế Ký 19 | Sáng-thế Ký 20 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 19:24

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sanh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn