VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 18 | Sáng-thế Ký 19 | Sáng-thế Ký 20 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 19:26

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đặng sau mình, nên hóa ra một tượng muối.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn