VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 1 | Sáng-thế Ký 2 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 1:3

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn