VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 19 | Sáng-thế Ký 20 | Sáng-thế Ký 21 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 20:7

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Bây giờ, hãy giao đàn bà đó lại cho chồng nó, vì chồng nó là một đấng tiên tri, sẽ cầu nguyện cho ngươi, thì ngươi mới được sống. Còn như không giao lại, thì phải biết rằng ngươi và hết thảy ai thuộc về ngươi quả hẳn sẽ chết.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn