VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 25 | Sáng-thế Ký 26 | Sáng-thế Ký 27 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 26:15

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Mấy cái giếng lúc trước đầy tớ của Áp-ra-ham, cha người, đã đào, bây giờ đều bị dân Phi-li-tin lấp đất lại hết.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn