VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 1 | Sáng-thế Ký 2 | Sáng-thế Ký 3 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 2:25

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn