VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 31 | Sáng-thế Ký 32 | Sáng-thế Ký 33 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 32:27-28

32 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. 28 Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng làm Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn