VietChristian
VietChristian
Ngày Thành Lập

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 41 | Sáng-thế Ký 42 | Sáng-thế Ký 43 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 42:21-22

42 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Họ bèn nói với nhau rằng: Quả thật chúng ta cam tội cùng em ta rồi; vì lúc trước ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn, nhưng ta không khứng cho; vậy nên tai vạ nầy mới xảy đến cho chúng ta. 22 Ru-bên đáp rằng: Anh há không có nói cùng các em rằng: Chớ phạm tội nầy cùng đứa trẻ đó sao? Nhưng các em không nghe; nên bây giờ huyết nó đòi chúng ta thường lại.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn