VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 48 | Sáng-thế Ký 49 | Sáng-thế Ký 50 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 49:22-24

49 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Giô-sép là chồi của cây tươi tốt, Mọc gần bên suối nước; Nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường. 23 Kẻ cầm cung đã ghẹo chọc người, Bắn tên vào, và hãm đánh; 24 Nhờ tay Đấng toàn năng của Gia-cốp, Nên cung người vẫn bền-chắc; Nhờ Đấng Chăn chiên, là Đá của Y-sơ-ra-ên, Nên hai tay người thêm mạnh.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn