VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 5 | Sáng-thế Ký 6 | Sáng-thế Ký 7 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 6:22

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Nô-ê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn