VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 5 | Sáng-thế Ký 6 | Sáng-thế Ký 7 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 6:8-9

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. 9 Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn