VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 6 | Sáng-thế Ký 7 | Sáng-thế Ký 8 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 7:1

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời nầy ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn