VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 13 | Xuất Ê-díp-tô Ký 14 | Xuất Ê-díp-tô Ký 15 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:14

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn