VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 14 | Xuất Ê-díp-tô Ký 15 | Xuất Ê-díp-tô Ký 16 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ; Danh Ngài là Giê-hô-va.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn