VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 17 | Xuất Ê-díp-tô Ký 18 | Xuất Ê-díp-tô Ký 19 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 18:24-27

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy. 25 Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Y-sơ-ra-ên những người tài năng, lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị, hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người; 26 họ xét đoán dân sự hằng ngày. Các việc khó họ giãi lên cho Môi-se; nhưng chính họ xét lấy các việc nhỏ. 27 Đoạn, Môi-se để cho ông gia mình trở về xứ người.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn