VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 18 | Xuất Ê-díp-tô Ký 19 | Xuất Ê-díp-tô Ký 20 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 19:18

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Vả, bấy giờ, khắp núi Si-na-i đều ra khói, vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó; khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn