VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 19 | Xuất Ê-díp-tô Ký 20 | Xuất Ê-díp-tô Ký 21 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn