VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 19 | Xuất Ê-díp-tô Ký 20 | Xuất Ê-díp-tô Ký 21 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn