VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 20 | Xuất Ê-díp-tô Ký 21 | Xuất Ê-díp-tô Ký 22 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 21:22-27

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Nếu người ta đánh nhau, đụng nhằm một người đàn bà có thai, làm cho phải sảo, nhưng chẳng bị sự hại chi khác, thì kẻ đánh nhằm đó phải bồi thường theo lời chồng người sẽ định, và trả tiền trước mặt quan án. 23 Còn nếu có sự hại chi, thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, 24 lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chân thường chân, 25 lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương. 26 Nếu ai đánh nhằm con mắt đầy tớ trai hay gái mình, làm cho mất đi, thì hãy tha nó ra tự do, vì cớ mất con mắt. 27 Nếu ai làm rụng một răng của đầy tớ trai hay gái mình, thì hãy tha nó ra tự do, vì cớ mất một răng.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn