VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 20 | Xuất Ê-díp-tô Ký 21 | Xuất Ê-díp-tô Ký 22 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 21:7-11

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Nếu ai bán con gái mình làm con đòi, con gái đó không được ra như các đầy tớ kia. 8 Nếu chủ trước đã ưng lấy con đòi làm hầu, rồi sau lại chẳng muốn, thì chủ phải biểu chuộc nàng lại, chớ không có phép gạt, rồi đem bán nàng cho kẻ ngoại bang. 9 Nhưng nếu chủ định để cho con trai mình, thì phải xử với nàng theo phép như con gái mình vậy. 10 Nếu chủ có lấy người khác, thì đối với người thứ nhất chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặc, và tình nghĩa vợ chồng chút nào. 11 Nếu người chủ không làm theo ba điều nầy, nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền lại.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn