VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 21 | Xuất Ê-díp-tô Ký 22 | Xuất Ê-díp-tô Ký 23 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 22:18-20

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Ngươi chớ để các đồng cốt sống. 19 Kẻ nào nằm cùng một con vật sẽ bị xử tử. 20 Kẻ nào tế các thần khác hơn một mình Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn