VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 22 | Xuất Ê-díp-tô Ký 23 | Xuất Ê-díp-tô Ký 24 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 23:1-9

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ngươi chớ đồn huyễn; chớ hùa cùng kẻ hung ác đặng làm chứng dối. 2 Ngươi chớ hùa đảng đông đặng làm quấy; khi ngươi làm chứng trong việc kiện cáo, chớ nên trở theo bên phe đông mà phạm sự công bình. 3 Ngươi chớ tư vị kẻ nghèo trong việc kiện cáo. 4 Nhược bằng ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù nghịch mình đi lạc thì buộc phải đem về cho họ. 5 Ngộ ngươi thấy lừa của kẻ ghét mình bị chở nặng phải quỵ, chớ khá bỏ ngơ, phải cứu nó cho được nhẹ. 6 Trong cơn kiện cáo, ngươi chớ phạm quyền lợi của người nghèo ở giữa vòng ngươi. 7 Ngươi phải tránh xa các lời giả dối; chớ giết kẻ vô tội và kẻ công bình, vì ta chẳng hề tha kẻ gian ác đâu. 8 Ngươi chớ nhận của hối lộ, vì của hối lộ làm mờ mắt người thượng trí, và làm mất duyên do của kẻ công bình. 9 Ngươi chớ hiếp đáp người ngoại bang, vì các ngươi đã kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô, chính các ngươi hiểu biết lòng khách ngoại bang là thế nào.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn