VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 23 | Xuất Ê-díp-tô Ký 24 | Xuất Ê-díp-tô Ký 25 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 24:9-10

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Đoạn, Môi-se và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão dân Y-sơ-ra-ên đều lên núi, 10 ngó thấy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, dưới chân Ngài có một vật giống bích ngọc trong ngần, khác nào như sắc trời thanh-quang.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn