VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 24 | Xuất Ê-díp-tô Ký 25 | Xuất Ê-díp-tô Ký 26 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 25:1-9

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên đặng họ dâng lễ vật cho ta; các ngươi hãy nhận lấy lễ vật của mọi người có lòng thành dâng cho. 3 Nầy là lễ vật các ngươi sẽ nhận lấy của họ: vàng, bạc, và đồng; 4 chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, 5 da cá nược, cây si-tim, 6 dầu thắp, hương liệu đặng làm dầu xức và hương, 7 bích ngọc cùng các thứ ngọc khác để gắn vào ê-phót và bảng đeo ngực. 8 Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. 9 Hãy làm đền đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn