VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 24 | Xuất Ê-díp-tô Ký 25 | Xuất Ê-díp-tô Ký 26 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 25:10-16

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Vậy, chúng hãy đóng một cái hòm bằng cây si-tim; bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi, và bề cao cũng một thước rưỡi, 11 lấy vàng ròng bọc trong, bọc ngoài, và chạy đường viền chung quanh hòm bằng vàng. 12 Ngươi cũng hãy đúc bốn khoen bằng vàng để tại bốn góc hòm: hai cái bên hông nầy, hai cái bên hông kia, 13 cùng làm hai cây đòn bằng cây si-tim, bọc vàng; 14 rồi lòn đòn vào khoen hai bên hông hòm, để dùng đòn khiêng hòm. 15 Đòn sẽ ở trong khoen luôn, không nên rút ra. 16 Ngươi hãy cất vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn