VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 24 | Xuất Ê-díp-tô Ký 25 | Xuất Ê-díp-tô Ký 26 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 25:17-22

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi. 18 Lại làm hai tượng chê-ru-bin bằng vàng giát mỏng, để hai đầu nắp thi ân, 19 ló ra ngoài, một tượng ở đầu nầy và một tượng ở đầu kia. 20 Hai chê-ru-bin sẽ sè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. 21 Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho. 22 Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bin, trên hòm bảng chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lịnh về dân Y-sơ-ra-ên.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn