VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 24 | Xuất Ê-díp-tô Ký 25 | Xuất Ê-díp-tô Ký 26 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 25:23-30

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn bằng cây si-tim; bề dài hai thước, bề ngang một thước, và bề cao một thước rưỡi, 24 bọc bằng vàng ròng, và chạy một đường viền chung quanh; 25 rồi lên be cho tứ vi bàn, cao chừng bốn ngón tay và chạy cho be một đường viền vàng. 26 Lại đúc bốn cái khoen vàng, tra vào bốn góc nơi chân bàn. 27 Khoen sẽ ở gần be, để xỏ đòn khiêng bàn. 28 Ngươi hãy chuốt đòn bằng cây si-tim, bọc vàng, rồi người ta sẽ dùng khiêng bàn đó. 29 Lại hãy lấy vàng ròng mà làm dĩa, chén, chậu, và ly đặng dùng làm lễ quán. 30 Trên bàn ngươi sẽ để bánh trần thiết cho có luôn luôn trước mặt ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn