VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 24 | Xuất Ê-díp-tô Ký 25 | Xuất Ê-díp-tô Ký 26 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 25:31-40

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 Ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh giát. 32 Hai bên thân đèn sẽ có sáu nhánh nứt ra, ba nhánh ở bên nầy và ba nhánh ở bên kia. 33 Trong sáu nhánh nứt ra trên chân đèn, mỗi nhánh đều sẽ có ba cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. 34 Trên thân chân đèn, lại cũng sẽ có bốn cái đài hình hột hạnh nhân, bầu và hoa. 35 Trong sáu nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi hai nhánh thì dưới có một cái bầu. 36 Bầu cùng nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh giát. 37 Ngươi cũng hãy làm bảy cái thếp đèn, đặng hễ khi thắp thì chiếu trước chân đèn. 38 Kéo bắt tim cùng đồ đựng tàn đèn cũng sẽ bằng vàng ròng. 39 Người ta sẽ dùng một ta lâng vàng ròng làm chân đèn nầy và các đồ phụ tùng của chân đèn. 40 Vậy, ngươi hãy xem, cứ làm y như kiểu đã chỉ cho trên núi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn