VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 26 | Xuất Ê-díp-tô Ký 27 | Xuất Ê-díp-tô Ký 28 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 27:20-21

27 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Ngươi hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đem đến dầu lọc ô-li-ve ép, đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn. 21 Trong hội mạc, ở ngoài màn, trước hòm bảng chứng, A-rôn cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn, hầu cho trước mặt Đức Giê-hô-va đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân Y-sơ-ra-ên phải giữ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn