VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 26 | Xuất Ê-díp-tô Ký 27 | Xuất Ê-díp-tô Ký 28 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 27:9-19

27 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Ngươi cũng hãy làm cái hành lang cho đền tạm. Về phía nam của hành lang làm bố vi bằng vải gai đậu mịn, dài trăm thước, 10 cùng hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng; đinh và nuông trụ thì bằng bạc. 11 Về phía bắc cũng vậy; bố vi đó có trăm thước bề dài, hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng; đinh và nuông trụ thì bằng bạc. 12 Bố-vi của hành lang về phía tây có năm chục thước bề dài, mười cây trụ và mười lỗ trụ. 13 Bề ngang của hành lang phía trước, tức là phía đông, có năm chục thước: phía hữu 14 có mười lăm thước bố vi, ba cây trụ và ba lỗ trụ; 15 phía tả có mười lăm thước bố vi, ba cây trụ và ba lỗ trụ. 16 Còn cửa hành lang có một bức màn dài hai chục thước bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, có thêu, cùng vốn cây trụ và bốn lỗ trụ. 17 Hết thảy trụ xung quanh hành lang đều sẽ có nhờ nuông bạc chắp lại với nhau; đinh trụ thì bằng bạc, lỗ trụ thì bằng đồng. 18 Bề dài của hành lang được một trăm thước, bề ngang, mỗi phía, năm chục thước, bề cao năm thước; bố vi sẽ bằng vải gai đậu mịn, còn những lỗ trụ thì bằng đồng. 19 Hết thảy đồ phụ tùng dùng về các việc phụng sự trong đền tạm, cùng cây nọc của đền tạm và cây nọc của hành lang, đều sẽ làm bằng đồng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn