VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 29 | Xuất Ê-díp-tô Ký 30 | Xuất Ê-díp-tô Ký 31 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 30:17-21

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se nữa rằng: 18 Ngươi hãy làm một cái thùng với chân thùng bằng đồng, đặng rửa mình ở trong, rồi để giữa khoảng của hội mạc và bàn thờ, và đổ nước vào. 19 A-rôn cùng các con trai người sẽ rửa tay và chân mình ở trong. 20 Khi họ vào hội mạc sẽ lấy nước rửa mình, hầu cho họ khỏi chết; và khi lại gần bàn thờ đặng phụng sự, tức là xông của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, họ cũng phải giữ như vậy. 21 Thế thì, họ hãy rửa tay và chân, hầu cho khỏi chết. Ấy là một lệ đời đời cho A-rôn, cùng dòng dõi người trải qua các đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn