VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 29 | Xuất Ê-díp-tô Ký 30 | Xuất Ê-díp-tô Ký 31 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 30:22-33

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 23 Hãy góp các hương liệu tốt nhất: một dược nước năm trăm siếc-lơ; hương nhục quế phân nửa số đó, tức là hai trăm rưỡi; hương xương bồ hai trăm rưỡi; 24 quế bì năm trăm, đều theo siếc-lơ nơi thánh, và một hin dầu ô-li-ve. 25 Ngươi hãy lấy các hương liệu đó theo phép hòa hương, chế ra một thứ dầu thơm dùng làm dầu xức thánh. 26 Đoạn, lấy xức cho hội mạc cùng hòm bảng chứng, 27 bàn thờ cùng các đồ phụ tùng, chân đèn cùng các đồ phụ tùng, bàn thờ xông hương, 28 bàn thờ của lễ thiêu cùng các đồ phụ tùng, cái thùng và chân thùng. 29 Ấy vậy, ngươi sẽ biệt các vật nầy riêng ra thánh, hầu cho làm rất thánh, hễ món chi đụng đến, đều sẽ được nên thánh. 30 Ngươi cũng hãy xức dầu cho A-rôn cùng các con trai người, biệt họ riêng ra thánh, để làm chức tế lễ trước mặt ta. 31 Lại hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Về phần ta, dầu nầy sẽ là dầu xức thánh trải qua mọi đời các ngươi. 32 Chớ nên đổ trên xác thịt loài người, và cũng đừng làm dầu nào khác theo phép hòa hương đó; dầu nầy là thánh, cũng sẽ thánh cho các ngươi. 33 Hễ ai chế một thứ hòa hương giống như vậy, và đem rưới trên mình người ngoại bang, sẽ bị truất khỏi vòng dân sự.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn