VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 29 | Xuất Ê-díp-tô Ký 30 | Xuất Ê-díp-tô Ký 31 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 30:34-38

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

34 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se nữa rằng: Hãy lấy các hương liệu, tức tô hiệp hương, loa yểm hương, phong chi hương, cùng thanh nhũ hương, mỗi thứ bằng nhau, 35 theo phép hòa hương, chế ra một thứ hương, mặn, trong và thánh. 36 Hãy nghiền nó ra bột, rồi để trước hòm bảng chứng trong hội mạc, tức là nơi ta sẽ gặp ngươi: về phần các ngươi, hương nầy sẽ là một vật rất thánh. 37 Còn thứ hương mà ngươi sẽ chế, chớ chế giống như phép hòa hương nầy; ấy là một vật ngươi nên biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. 38 Hễ kẻ nào làm giống y như vậy đặng ngửi mùi, sẽ bị truất khỏi vòng dân sự.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn