VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 30 | Xuất Ê-díp-tô Ký 31 | Xuất Ê-díp-tô Ký 32 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 31:3-5

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Ta đã làm cho người đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, 4 đặng bày ra và chế tạo đồ vàng, bạc và đồng, 5 đặng khắc và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm được mọi thứ nghề thợ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn