VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 35 | Xuất Ê-díp-tô Ký 36 | Xuất Ê-díp-tô Ký 37 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 36:1

36 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Bết-sa-lê-ên, Ô-hô-li-áp và các người khôn khéo, tức là người Đức Giê-hô-va đã phú cho sự khôn ngoan và sự thông sáng đặng làm các công việc định dùng về việc tế lễ nơi thánh, đều làm mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn