VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 36 | Xuất Ê-díp-tô Ký 37 | Xuất Ê-díp-tô Ký 38 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 37:1-9

37 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đoạn, Bết-sa-lê-ên đóng hòm bằng cây si-tim, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi, và bề cao một thước rưỡi. 2 Người bọc vàng ròng bề trong và bề ngoài, cùng chạy đường viền chung quanh. 3 Đúc bốn cái khoen vàng đặng gắn bốn góc: hai cái bên hông nầy, hai cái bên hông kia. 4 Người cũng chuốt các đòn bằng cây si-tim, bọc vàng; 5 rồi xỏ đòn đó vào khoen hai bên hông, đặng khiêng hòm. 6 Người cũng làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi. 7 Làm hai tượng chê-ru-bin bằng vàng đánh giát để nơi hai đầu nắp thi ân, 8 một tượng ở đầu nầy và một tượng ở đầu kia, ló ra nơi hai đầu nắp. 9 Hai chê-ru-bin sè cánh ra che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn