VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 3 | Xuất Ê-díp-tô Ký 4 | Xuất Ê-díp-tô Ký 5 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:2

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Đức Giê-hô-va phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn